بازارسازی یعنی استفاده از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار؛ این کمیته با استفاده از  مدل 4P برای بازار سازی استفاده می کند که شامل موارد ذیل است:

 • محصول خوب( Product )

 • قیمت مناسب (price )

 • توزیع بموقع (Place)

 • تبلیغ بجا (Promation)

این کمیته تلاش می کند با ارائه مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی این چهار عامل را طوری ترکیب کند که محصولات و خدمات واحدها مورد قبول مشتری قرار گیرد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد.

 

اهداف

تجزیه و تحلیل رقبا در بازار یابی و صادرات

 • شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار

 • سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان

 • کیفیت خدمات رقبا در بازار

 • جایگاه بازار رقبا

 • عملیات رقبا در بازار

 • منابع و امکانات رقبا در بازار

تجزیه و تحلیل واحدهای صنعتی و تولیدی در بازاریابی و صادرات

 • اهداف و آرمان های واحدها

 • سهم واحدها در بازار چگونه است.

 • رشد در بازار چگونه است.

 • کیفیت خدمات در بازار چیست.

 • جایگاه در بازار کدام است.

 • منابع و استراتژی واحدها در بازار چگونه است.