بازارسازی یعنی استفاده از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار؛ این کمیته با استفاده از  مدل 4P برای بازار سازی استفاده می کند که شامل موارد ذیل است:

  • محصول خوب( Product )
  • قیمت مناسب (price )
  • توزیع بموقع (Place)
  • تبلیغ بجا (Promation)

این کمیته تلاش می کند با ارائه مشاوره به واحدهای صنعتی و تولیدی این چهار عامل را طوری ترکیب کند که محصولات و خدمات واحدها مورد قبول مشتری قرار گیرد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آور.