دپارتمان کارآفرینی و کسب و کار

دپارتمان آموزش و برگزاری سمینارهای تخصصی

Idea Board صنعت استان

دپارتمان پایش و عارضه یابی صنایع

دپارتمان احصاء و ارزیابی فناورانه

دپارتمان مالکیت معنوی و حقوقی