ایجاد سنگ کلیه با افراط در مصرف انگور

زیاده روی در مصرف انگور باعث بروز سنگ کلیه می شود. هر قدر از انگورهای آلوده و آفت زده بیشتر استفاده شود، رسوب در کلیه ها سریعتر تشکیل می گردند. بنابراین ، باید فقط از انگورهای تازه و سالم استفاده کرد. جوشانده برگ گیاه انگور جهت تنظیم کار دستگاه گوارش تهیه می شود. برای تهیه…