تخم هندوانه ضد کرم است

تخم هندوانه ضد کرم بوده ، از زیادی خون جلوگیری کرده و برای دفع سنگ مفید است. هندوانه مدر، برطرف کننده تشنگی، التهاب و مسکن حدت صفرا است و برای تب­های سوزان نافع و بهترین درمان حصبه است. آشامیدن آب هندوانه به تنهایی مفرح، مدر و در تبهای عفونی تجویز می­ شود و با سکنجبین…